Alken ademt bomen

28 Oktober 2022

Alken ademt bomen

Alken is een groene gemeente, en de Alkenaar hecht daar heel veel belang aan. Om die liefde te laten duren, investeert gemeente Alken elk jaar in het behoud en de uitbreiding van de bomen op haar grondgebied. “Vanaf nu doen we dat op basis van een bomenbeleidsplan. 2008 straat- en parkbomen werden in detail in kaart gebracht. Het bomenplan geeft duidelijke doelstellingen en voorwaarden aan waarmee we het groen -en dus ook de Alkenaar- de best mogelijke toekomst bieden in de komende decennia. Dat doen we samen met onze inwoners: jaarlijks kunnen zij zelf nieuwe bomen in hun buurt aanvragen via de gemeentelijke website”, zegt schepen voor milieu en klimaat Frank Vroonen.

Het bomenbeleidsplan is een belangrijke volgende stap in het vergroenen van Alken. Gemeente Alken liet door PXL Bio-Research een inventaris maken van alle bomen in de publieke ruimte. “Daarmee weten we dus wat we vandaag hebben. Maar wat doén we ermee in de volgende twintig of dertig jaar? Hoe zorgen we ervoor dat we er meer kunnen aanplanten en op welke manier kunnen we ze het best koesteren? Het antwoord op die vragen geven we met het bomenbeleidsplan”, zegt Frank

Bomen zijn van een grotere waarde voor onszelf en onze omgeving dan we soms beseffen. Iedereen weet wel dat een boom CO2 en fijn stof opneemt of voor verkoeling zorgt. Maar ze hebben ook een positieve impact op hoe we geluid ervaren en verhogen het mentaal welzijn van wie in de buurt woont of werkt. Er werden 2008 bomen op ons openbaar domein in detail in kaart gebracht. Verrassend is dat bomen ook een natuurlijke buffer vormen bij overvloedige regenval. Samen onderscheppen ze per jaar 4138,6 m3 aan regenwater. Dit zorgt ervoor dat 4.138.600 liter regenwater vertraagd afstroomt. Het bomenbestand slaat 536,5 ton koolstof op en legt per jaar 28 ton koolstof bijkomend vast, zo helpt het bomenbestand ook om de klimaatverandering tegen te gaan.

 

Alle 2008 straat- en parkbomen werden in detail in kaart gebracht

Ons openbaar domein bestaat uit 66 verschillende soorten en variëteiten, opvallend is dat 1/5de van het bomenbestand van dezelfde soort is en ongeveer even oud is.  Het gaat dan over de bol acacia. Indien er, net zoals bij de Essen, een ziekte ontstaat kan dit op korte termijn voor een grote boomsterfte zorgen. We moeten in de toekomst dus meer inzetten op klimaatrobuuste variëteiten die de biodiversiteit van ons bomenbestand verhogen

In het bomenbeleidsplan is ook voorzien wanneer welk type boom een onderhoud vraagt. Het bomenplan voorziet in een concreet plan voor onze snoeidienst, die daar ook nog de juiste opleiding voor zullen krijgen. Zo kunnen we aan inwoners ook beter motiveren waarom we welke boom wanneer onder handen nemen. Beschermen betekent ook: voorzichtig zijn bij werken op openbaar domein. Wie aan de slag gaat rondom een boom, zal een voldoende grote veiligheidszone in acht moeten nemen. Vinden er toch beschadigingen plaats dan zullen ook positieve effecten, de zogenaamde ecosysteemdiensten, van de boom mee in rekening gebracht worden. We schatten de boom dus naar de volledige maatschappelijke waarde.

Het kappen van bomen op het openbaar domein zal in de toekomst enkel nog kunnen onder zeer strikte voorwaarden en in duidelijk omlijnde gevallen.

De tweede doelstelling binnen het bomenbeleidsplan is het aantal bomen verder uitbreiden. Zo zullen er maximaal bomen aangeplant worden op elke locatie op openbaar domein die daarvoor geschikt is. Hierbij hanteren we het principe van ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Dit wil zeggen dat we steeds kiezen voor soorten die op een bepaalde locatie de beste groeikansen hebben. Uiteraard behouden we daarbij aandacht voor inheemse soorten en drachtbomen die bijvoorbeeld bijvriendelijk zijn, maar rekenen we ook op hulp van de Alkenaar”, zegt Frank Vroonen. “Door mee te doen aan onze acties van Natuurpunt maar ook door ons locaties aan te geven waar zij bijkomende bomen willen zien. Aan de hand van verschillende criteria zoals voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte kijken we welke aanvragen positief beoordeeld kunnen worden.”

Samen met de Alkenaar zorgen we voor de juiste boom op de juiste plaats

Tot slot maakt het bomenbeleidsplan werk van een nog breder draagvlak voor groen in de buurt. Het nauw betrekken van Alkenaren bij het planten van nieuwe bomen, zoals recent bij het project Klimaatbomen, is daar een geslaagd voorbeeld van. “Onze inwoners doen al heel veel voor natuur in de gemeente. Dat zien we aan het toenemende succes van onze actie bijvriendelijke plant tijdens de jaarlijkse Plantendag van de Landelijke Gilde.