Nieuwe sportvelden Alken komen langs de N80

31 Maart 2020

Nieuwe sportvelden Alken komen langs de N80

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft zich in de zoektocht naar een nieuwe centrale voetbalaccomodatie in Alken uitgesproken voor de locatie in het binnengebied tussen N80-Stationsstraat en Broosveldstraat. De site geeft plaats aan vier voetbalvelden, die gefaseerd ontwikkeld kunnen worden. De scopingsnota werd goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen op woensdag 11 maart. “Na het participatiemoment, bij de start van de zoektocht naar een goede locatie, kregen we heel wat interessante suggesties en opmerkingen binnen.”, zegt Frank Vroonen, Schepen van ruimtelijke ordening.  “Er waren vragen over de verkeersveiligheid, over de buffering ten opzichte van de woningen, over het verlies aan open ruimte, de kwaliteit van de landbouwgronden en over de ecologische waarde van de zoekzones. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Er waren te veel onduidelijkheden over de zoekzone Broosveld om toen al een beslissing te kunnen nemen.  Een bijkomende studie door een gespecialiseerd ecologisch studiebureau heeft nu duidelijkheid gebracht over de impact van een voetbalsite in de zoekzone Broosveld. “ Uit het bijkomend onderzoek bleek dat de landschappelijke kwaliteit er middelmatig is en de aangetroffen fauna en flora in het projectgebied ecologisch niet bijzonder zijn. Eén van de redenen is het hoge aantal nitraten in de bodem. Er zijn ook geen indicaties gevonden van kwelzones (grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt) in het projectgebied. De meest natte zones in de buurt zijn gelegen buiten het projectgebied.  De plassen water die in het projectgebied aanwezig zijn zijn het gevolg van de slechte infiltratie van regenwater, maar dat is op de meeste plaatsen in Alken zo. De waardevolle bomen, de hoogstamboomgaard en de watergevoelige zones (vb. vlak langs de N80) vallen buiten de site of kunnen in de voetbalsite bewaard blijven. Doorslaggevend in de keuze tussen de site Langveld-zuid en de site Broosveld, is de impact op de open ruimte, die beduidend groter was voor de zoekzone Langveld-Zuid.  We kiezen voor het behoud van de open ruimte tussen Sint-Joris en Alken Centrum.  Met de keuze voor zoekzone Broosveld, kiezen we ook voor het behoud van de meest waardevolle landbouwgronden in onze gemeente. “Op basis van de opmerkingen van de Alkenaren hebben we de inrichtingsplannen bijgesteld.” zegt Frank Vroonen. “Zo wordt de voetbalparking verlegd naar de zone achter de parking van de supermarkt op de Stationsstraat, waardoor de Broosveldstraat ontlast wordt. De parking zal enkel bereikbaar zijn via de parking van de supermarkt.  Aan de Broosveldstraat blijft er enkel nog een verbinding voor traag verkeer en dienstvoertuigen behouden. Ook wordt er een ruimere afstand tussen de velden en de woningen voorzien en komt er een brede groenbuffer die tot minder hinder inzake licht, geluid en privacy moet leiden.” Bij de fusie van de voetbalclubs in Alken werd er afgesproken dat we samen werk zouden maken van een nieuwe centrale voetbalsite.  De accommodatie in Terkoest en Sint-Joris zijn niet meer van deze tijd. De keuze voor de zoekzone Broosveld is daarom een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de voetbalsport in Alken en omstreken. De recreatieve bestemming van het huidige veld aan Langveld-Noord blijft behouden. Van zodra de nieuwe voetbalsite in gebruik is, en de huidige voetbalsite Alken Centrum niet meer als dusdanig wordt gebruikt, wordt de situatie daar opnieuw geëvalueerd. Indien er in de toekomst geen behoefte is aan ruimte voor recreatieve functies, kan de site Alken Centrum ontwikkeld worden voor wonen. Na de startnota en de scopingsnota, worden de plannen en de voorwaarden nu verder uitgewerkt door het studiebureau tot een concreet ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waarna er in de herfst opnieuw een uitgebreid openbaar onderzoek zal worden opgestart. Meer info www.alken.be/sportvelden